Skip to content Skip to footer

Cirkev, stĺp a opora pravdy

„Milovaný, toto ti píšem, …aby si vedel, ako si máš počínať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy,“ čítame v stredu 16. septembra 2015 v Bohoslužbe slova (1Tim 3, 14-15).

Apoštol Pavol až trúfalo hovorí na adresu Cirkvi, ktorá podľa jeho vyjadrenia je stĺpom a oporou pravdy. Áno, bola by to trúfalosť, ak by sa Apoštol Pavol díval na Cirkev iba očami sveta, z ktorého počuť výkriky: „Kristus áno, Cirkev nie!“ Za týmito výkrikmi stoja tí, ktorí nepochopili tajomstvo Cirkvi, vidia ju iba pozemským alebo až prízemným pohľadom a vidia iba jej zlyhania. Ak by hoc aj iba pozemský pohľad bol seriózny, videl by tu aj veľa dobra, napr. službu Cirkvi v oblasti vzdelávania, výchovy a charity. Cirkev je však Božsko-ľudskou ustanovizňou, je spoločenstvom, je Kristovým mystickým telom. Je Zakladateľom je Ten, pre ktorého bolo stvorené všetko na nebi i na zemi.

Je Cirkev stĺpom a oporou pravdy? Jednoznačne áno. Ona je totiž vedená Duchom Svätým. Cirkev vlastní veľké tajomstvá, vlastní Božie slovo a vlastní aj sviatosti. Božie slovo je oživované Duchom Svätým a rovnako aj sviatosti. Cirkev vedie Duch Boží, a preto Cirkev ako spoločenstvo sa nemôže mýliť. Aj keď na čele Cirkvi stojí jej hlava – pápež, ten je prvý medzi rovnými. Pápež je nevyhnutne spojený s kolégiom biskupov, s ktorým má spoločne pozorne počúvať Božie slovo a správne ho aj interpretovať. Pápež a biskupi majú zároveň pozorne načúvať svojim ovečkám. Platí totiž aj iná zásada: „Vox populi, vox Dei – Hlas ľudu, hlas Boží!“

Aj keď prejdú roky, aj keď sa mnohé veci v živote zmenia, kým bude svet svetom, Cirkev tu bude vždy a ani pekelné brány ju nepremôžu. Kým bude svet svetom,Cirkev tu bude vždy a vždy bude hlásať jednu a tú istú pravdu o Bohu a Božej láske. Je to Duch Boží, ktorý ju k tomuto bude viesť. Bude úlohou Cirkvi, aby v tomto Božom Duchu denne počúvala Božie slovo, aby v tomto Božom Duchu denne načúvala Božiemu ľudu, aby tomuto ľudu do danej doby správne interpretovala Božie slovo. A samozrejme, aby toto Božie slovo aj žila.

Jozef Žvanda