Skip to content Skip to footer

Charta práv rodiny

Sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, ktorý počas Vianočných sviatkov 2011 slávime v piatok 30. decembra 2011, je dôvodom, aby sme si spolu s celou Cirkvou uvedomili, že manželstvo a rodina tvoria jedno z najcennejších bohatstiev ľudstva. Spolu s uvedomením si neopísateľnej hodnoty rodiny, pripomeňme si Chartu práv rodiny, ktorá je zachytená v Apoštolskej exhortácii Jána Pavla II. pod názvom Familiarisconsortio – Rodinné spoločenstvo z 22. novembra 1981, v článku č. 46.

– “Žiť a rásť ako rodina. To znamená právo každého človeka, aj chudobného, založiť si rodinu a mať primerané prostriedky na jej udržovanie.

– Právo na zodpovedné odovzdávanie života a výchovu detí.

– Právo na intímny ráz manželského a rodinného života.

– Právo na stabilnosť manželského zväzku a stavu.

– Právo vychovávať deti podľa vlastných tradícií a náboženských i kultúrnych hodnôt pomocou potrebných prostriedkov a inštitúcií.

– Právo na fyzické, sociálne, politické a hospodárske zabezpečenie, najmä pokiaľ ide o chudobných a chorých.

– Právo na primeraný príbytok pre dôstojný rodinný život.

– Právo prejavu a zastúpenia pred hospodárskymi sociálnymi a kultúrnymi verejnými úradmi, aj nižšími, a to priamo, alebo pomocou združení.

– Právo združovať sa s inými rodinami a inštitúciami na primerané a starostlivé plnenie vlastnej úlohy.

– Právo chrániť neplnoletých pomocou vhodných inštitúcií a zákonov pred škodlivými drogami, pornografiou, alkoholizmom atď.

– Právo na slušnú rekreáciu, ktorá by podporovala aj rodinné hodnoty.

– Právo starých osôb na dôstojný život a dôstojnú smrť.

– Právo vysťahovať sa z vlasti ako rodiny za hľadaním lepšieho života.”

Podľa Famialiarisconsortio pripravil o. Jozef Žvanda