Skip to content Skip to footer

Boh ťa volá žiť v pôste naplno

Koľko otázok ste dnes povedali svojim vyučujúcim? Z dnešného evanjeliového príbehu sme mohli vypozorovať odvahu mladého človeka vyjadrenú v otázke na Ježiša: „Ako môžem získať večný život?“ (Lk 10, 17)

Pán Ježiš naznačil nasledovnú cestu do neba – dodržiavanie Božích prikázaní, chudoba a nasledovania Ježiša.

 Typickým značením cesty do Santiaga de Compostella  je šípka. Šípka môže byť pre nás znamením pôstneho času, správneho smeru do neba, Ježišovou cestou do večnosti – byť stále s Ježišom, milovať a chváliť ho s bratmi a sestrami.

Ako prežiť nastávajúce pôstne obdobie? V čom môže byť iné ako predtým?

 Pôst môže byť pre nás časom intenzívnejšej blízkosti a stretnutia:

–          s  Bohom: modlitba – vytrvalá a pravidelná osobná modlitba (mať na modlitbu čas), sv. ruženec, ruženec Božieho milosrdenstva, krížová cesta, častejšia účasť na sv. omši, sv. spoveď raz za mesiac (aj skôr),

–           so sebou: objavuj a rozvíjaj Božie talenty v tebe, vychutnaj si ticho (opakom je hluk, zahltenie množstvom informácií), usporiadaj si čas a svoje povinnosti,

–          s blížnymi: realizuj skutky telesného a duchovného milosrdenstva, pôstu a almužnu (Jk 2, 26: „ … ako telo bez ducha je mŕtve, tak je viera bez skutkov mŕtva.“)

Apoštol Jakub vyjadruje postoj voči pozemskému zmýšľaniu: budúcnosť je otáznikom, život je ako para, je potrebné konať dobro (Jk 4, 13 – 17). Nech je pre nás tohtoročný pôst vzácnou príležitosťou, ktorá je hoci krehká, predsa ju môžeme naplniť intenzívnejšou blízkosťou s Bohom, voči sebe, k bratom a sestrám.

o. Róbert