Skip to content Skip to footer

Advent 2018 – Príde Kristus, Spasiteľ náš…

Prvou adventnou nedeľou, ktorú slávime zajtra, t.j. v nedeľu 2. decembra 2018, vstupujeme do nového liturgického roka, počas ktorého si budeme sprítomňovať celú históriu spásy. Áno, budeme si ju sprítomňovať, nielen pripomínať, lebo naša viera nám umožňuje sprítomniť si minulosť. Preto kresťania nežijú akoby v múzeu, kresťania sa dotýkajú minulosti, keď ju im Duch Boží sprítomňuje. Prvou adventnou nedeľou zároveň vstupujeme do adventného obdobia, ktoré je dôležitou časťou liturgického roka.

Bedlite a bdejte…

Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená príchod. V adventnom období, ktoré bude charakterizovať fialová liturgická farba a pomalší rytmus adventných chrámových piesní, napr. „Príde Kristus, Spasiteľ náš, cestu mu pripravme“, budeme očakávať príchod nášho Pána Ježiša Krista. A tu ide o dvojaký príchod. Počnúc Prvou adventnou nedeľou až do šestnásteho decembra sa Bohoslužba slova a liturgické modlitby budú zameriavať na druhý príchod nášho Pána Ježiša Krista, ktorý sa udeje na konci sveta. V Bohoslužbe slova sa tu opäť budeme stretať s apokalyptickými výjavmi a s neustálou výzvou bdieť a byť pripravený na príchod Ženícha, ktorý príde v hodinu, o ktorej ani netušíme. Bdieť, bedliť znamená mať čisté srdce, strážiť si ho, strážiť si posväcujúcu milosť, ktorú sme získali vo sviatosti krstu a neskôr po vyznaní našich hriechov, vo sviatosti zmierenia. Preto je adventné obdobie vhodným časom na pristúpenie k sviatosti zmierenia už v jeho začiatku a nečakať na spoveď tesne pred Vianocami, keď penitentov v kostoloch rapídne pribudne.

Celý náš život adventom

Počnúc sedemnástym decembrom vstúpime do druhej časti adventného obdobia, v ktorom si budeme sprítomňovať všetky udalosti, ktoré súviseli s prvým príchodom Pána Ježiša na tento svet. Pred našimi očami budú v Bohoslužbe slova vystupovať veľké biblické postavy: Evanjelista Starého zákona – prorok Izaiáš, svätý Ján Krstiteľ a Panna Mária. Obidve časti adventu majú nám pomôcť pochopiť, že celý náš život musí byť adventom, bdelým očakávaním nového konečného príchodu Krista.

Adventný veniec a zažaté sviece uprostred nás

Adventné obdobie, ktoré bezprostredne predchádza Vianočným sviatkom, keď si budeme sprítomňovať udalosť narodenia Nášho Pána, má ďalšie symboly, ktoré vystihujú toto obdobie. Tým symbolom sú štyri adventné nedele, ktoré symbolicky vystihujú Boží ľud Izrael a štyritisíc rokov očakávania príchodu Mesiáša. Nedeľu čo nedeľu budeme postupne zažínať sviece na adventnom venci. Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Veniec je vyrobený z rôznych ihličnanov, ktoré znamenajú trvalý život. Okrúhly tvar venca, nemá začiatok ani koniec, symbolizuje večnosť Boha, nesmrteľnosť duše a večný život nájdený v Kristovi. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný, a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, ako kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je „Svetlo sveta“ (Jn, 8,12).

Rorate coeli de super…

Aj sväté omše počas adventného obdobia dostávajú špeciálne pomenovanie. Sú to tzv. rorátne sväté omše. Roráty sa zvyčajne začínajú pred svitaním a pripomínajú, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“ (Iz 9,2). Názov roráty pochádza z najznámejšej latinskej adventnej piesne pochádzajúcej zo 16. storočia z Francúzska: „Rorate coeli de super – Roste nebesia z výsosti…“ Aj dnes je v mnohých katolíckych chrámoch u nás na Slovensku, v Európe, ale aj po celom svete táto tradícia hodne udržiavaná a veriaci kresťania radi prichádzajú na slávenie rorátnych svätých omší.

Ako máme my, kresťania katolíci, toto adventné obdobie sláviť? Tak ako v rodine pri očakávaní príchodu nového potomka na tento svet, sa členovia rodiny akoby stíšili, zastavili, v tichosti pripravujú prostredie pre očakávané dieťatko, tak je to aj v našej Cirkevnej rodine. Advent nie je pôstnym obdobím, aj keď od istej miery je aj kajúcim obdobím, advent je však radostným očakávaním príchodu nášho Pána na tento svet. Je to čas stíšenia sa, čas modlitby, čas slávenia svätej omše, čas spoločnej modlitby členov rodiny pri adventnom venci, je to čas zastavenia sa, čas prípravy na sviatosť zmierenia, aby na Vianočné sviatky sme mohli nášho Pán privítať do vyčisteného príbytku.

Namiesto ticha hluk z adventných miest a obcí…

V poslednom období je však adventné obdobie plné hluku z predvianočných trhovísk a obchodných centier. Koledy, ktoré by mali zaznieť až na Božie Narodenie, už v niektorých prípadoch, žiaľ, zaznievajú od skončenia dušičkového obdobia. Predvianočné obdobie je plné hluku, zhonu a stresu, takže nakoniec niektorým môže byť z Vianočných sviatkov až zle. Nuž pre nás je to výstraha a napomenutie, aby sme adventné obdobie prežili naozaj plnohodnotne, a aby sme na Vianoce mohli spievať všetci spolu slávnostné: „Sláva na výsostiach Bohu…“

Ako môžeme my prežiť Adventné obdobie 2018? Otcovia biskupi nás vyzývajú k úcte voči sebe navzájom. Nech slovo úcta sa nesie z každého nášho slova, v každej našej myšlienke, v každom našom skutku. Pokúsme sa častejšie zájsť do chrámu na svätú omšu a pozvime aj svojich priateľov. Pripravme si adventný veniec a stretnime sa v pravidelnom čase na krátku modlitbu. Namiesto kúpy darčekov skúsme niektoré vyrobiť vlastnými rukami, veď veci vyrobené v značke: „Hand made“, majú dnes veľkú cenu.

Požehnané Adventné obdobie roku Pána 2018!

Jozef Žvanda