Skip to content Skip to footer

Sústredenie zo spirituality

(týka sa študentov Filozofickej fakulty dennej a externej formy)

Pre absolvovanie týchto predmetov je potrebné splniť nasledujúce podmienky:
 1. Vyučovanie prezenčnou formou – študenti dennej a externej formy štúdia
 • Aktívna účasť na vyučovaní prezenčnou formou v dĺžke 6 vyučovacích hodín, ktoré sa uskutoční pod vedením jedného z kňazov Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka v Ružomberku (UPaC) v priestoroch UPaC, ktoré sa nachádza v budove Pedagogickej fakulty KU na Hrabovskej ceste 1 v Ružomberku. Miestnosti: UPAC – UPAB – prednášková miestnosť;
 • Počas prednášky nie je dovolené používať mobilné telefóny, smart hodinky a bezdrôtové slúchadlá.
 • V prípade nemožnosti zúčastniť sa na prednáške prezenčnou formou, je študent povinný vopred kontaktovať kňaza, ktorý danú skupinu vedie a dohodne si náhradný termín. Neúčasť na predmete prezenčnou formou nie je možné nahradiť inou formou.
 • Študenti sú povinní byť dochvíľni. V prípade meškania viac ako 20 minút si študent musí nahradiť prezenčnú účasť v inom termíne.
 • V prípade, že študenti daného odboru sú rozdelení na skupiny, rozdelenie sa uskutoční podľa abecedného poradia počnúc písmenom „A“. Ak sa chcú študenti medzi sebou navzájom vymeniť, je to možné, avšak pre danú skupinu je potrebné zachovať počet študentov.
 • Prípadná náhla zmena niektorého z termínov bude včas oznámená cez AIS a pedelov jednotlivých odborov.
2. Účasť na aktivitách – študenti dennej formy štúdia
Pre absolvovanie tohto predmetu je potrebné zapojiť sa do dvoch rôznych aktivít, ktoré organizuje UPaC, či už na pôde KU alebo mimo nej a tiež do aktivít, ktoré organizuje miestna Farnosť sv. Ondreja v Ružomberku a Spoločnosť Ježišova – Jezuiti. Ide o tieto aktivity:
 • Účasť na svätej omši: Vysokoškolská svätá omša – každý pondelok 19.30 v Kostole Povýšenia sv. Kríža – Jezuitský kostol. Nám. A Hlinku v Ružomberku; Svätá omša v Kostole sv. Rodiny v Ružomberku – Rybárpole; Svätá omša v Kaplnke sv. Alberta v budove PF KU, Svätá omša každý utorok o 21.15 v kaplnkách Študentských domovov RUŽA a TRIO; Svätá omša v ostatných kostoloch a kaplnkách farnosti sv. Ondreja v Ružomberku. Pozn. Pri všetkých týchto svätých omšiach sa neráta svätá omša v nedeľu, keď je povinnosťou každého kresťana zúčastniť sa na svätej omši.
 • Účasť na Modlitbe Chvály v Kostole sv. Rodiny v Ružomberku -Rybárpoli;
 • Účasť na STREDKU, ktorý sa koná v stredu o 19.00 v UPaC.
 • Účasť na filmovom predstavení v rámci ponuky Videoklubu v UPaC;
 • Účasť na seminári: Žena, poznaj seba! Muž poznaj ženu!;
 • Účasť na športových podujatiach, ktoré organizuje UPaC v každý utorok v čase 18.00-21.00 a v každú stredu v čase 17.00-19.00 v telocvični pri Gymnáziu sv. Andreja na Nám. A. Hlinku v Ružomberku;.
 • Darcovstvo krvi na pôde KU v rámci podujatia Kvapka krvi alebo na ľubovoľnom mieste na Slovensku (Pozn. potrebné je potvrdenie);
 • Účasť na turistike, ktorú organizuje UPaC
 • Účasť na jednej z púti s UPaC na Slovensku alebo v zahraničí
 • Dobrovoľnícka služba pri organizovaní podujatí UPaC;
 • Charitatívna služba v spolupráci s UPaC;

Pre tieto aktivity sú vytvorené kartičky, ktoré možno získať v UPaC a kam osoba zodpovedná za danú aktivitu účasť študenta na podujatí potvrdí svojim podpisom.

3. Ukončenie predmetu – študenti dennej formy štúdia

Kartičky so splnenými aktivitami je potrebné osobne odovzdať jednému z kňazov UPaC do konca prednáškového obdobia letného semestra, teda do 13.12.2023.

4. Ukončenie predmetu – študenti externej formy štúdia
Predmet absolvujú svojou povinnou, osobnou a aktívnou účasťou prezenčnou formou na prednáške v dĺžke šesť vyučovacích hodín. Od zapojenia sa do aktivít sú pre pracovné a rodinné povinnosti oslobodení.

5. Hodnotenie

Študent, ktorý splní všetky podmienky pre absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality – Spiritualita dobra získava hodnotenie: Absolvoval, ktoré bude zapísané do AiSu.
V Ružomberku 1.11.2023
ThLic. Ján Bystriansky