Skip to content Skip to footer

Štvrtok 10.09.2020 po 23. N.A. Lex orandi, lex credendi, lex vivendi!

„O jedení mäsa obetovaného modlám teda vieme, že na svete niet nijakej modly a nijakého boha, iba Jeden. Lebo aj keď sú takí, čo sa nazývajú bohmi či už na nebi alebo na zemi – ako je veľa bohov a veľa pánov –, my máme iba jedného Boha, Otca, od ktorého je všetko a my sme pre neho, a jedného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my sme skrze neho.“ (1 Kor 8, 46)

Apoštol Pavol v dnešnej perikope svojho prvého Listu Korinťanom nám všetkým pripomína našu vieru v Boha. Naša kresťanská viera nespočíva na viere v nejaké modly, resp. v nejakých bôžikov, naša viera nespočíva iba na viere v akési mýty, na viere v akéhosi boha, ktorý tu bol pred vekmi a dnes je už iba minulosťou a akýmsi mýtom. Apoštol Pavol dnes jasne hovorí: „…my máme iba jedného Boha, Otca, od ktorého je všetko a my sme pre neho, a jedného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my sme skrze neho.“  Túto vieru kresťania vyznávajú už dve tisícročia, počas ktorých došlo v Kristovej Cirkvi aj k mnohým nedorozumeniam, k nesprávnemu chápaniu viery, k jej nesprávnej interpretácii, k mnohým herézam a rozdeleniam. Napriek týmto zápasom je to Katolícka Cirkev, ktorá si zachovala čistotu viery, a to aj napriek jej vnútorným zápasom po celé veky a rovnako  to platí aj pre dnešnú dobu.

Aj dnes vo vnútri Katolíckej Cirkvi vanú rôzne prúdy, ktoré dostávajú tituly ako liberálny či konzervatívny. Je tu však ešte Duch Svätý. To vďaka jeho moci a svetlu sme si v Katolíckej Cirkvi aj po dvoch tisícročiach uchovali vieru nezriedenú. Duch Svätý vedie pokorný Boží ľud a dáva mu tzv. senzus fidei, t.j. zmysel pre vieru. Duch Svätý tak spôsobuje, že veriaci Boží ľud rozšírený po celom svete má vnútorný zmysel pre vieru a Duch Svätý dáva mu správne chápať a vyznávať jednotlivé články katolíckej viery, nech by veriaci kresťan katolík žil kdekoľvek. Zároveň je to Duch Svätý, ktorý nám posiela múdrych pastierov počnúc Svätým Otcom, dnes pápežom Františkom a biskupským zborom, medzi ktorými je pápež prvý medzi rovnými, oni tvoria Učiteľský úrad, sú pomazaní Duchom Svätým, oni sú strážcami viery.

Učenie našej Katolíckej viery, ktoré je potrebné poznať, je zhrnuté v Katechizme Katolíckej cirkvi a nám je potrebné neustále s počúvaním Božieho slova študovať aj Katechizmus Katolíckej cirkvi. A aby sme aj generáciám, ktoré prídu po nás uchovali zdravú a nezriedenú náuku našej kresťanskej katolíckej viery, je veľmi potrebná aj naša modlitba za celý Boží ľud, za seba samých a za pastierov Božieho ľudu. Stále totiž platí stará latinská múdrosť: Lex orandi, lex credendi, lex vivendi – Zákon našej modlitba je zákonom našej viery a zákonom nášho života, teda podľa toho, ako sa modlíme, tak aj veríme a tak aj žijeme.

Apoštol Pavol nám dnes jasne hovorí: „O jedení mäsa obetovaného modlám teda vieme, že na svete niet nijakej modly a nijakého boha, iba Jeden. Lebo aj keď sú takí, čo sa nazývajú bohmi či už na nebi alebo na zemi – ako je veľa bohov a veľa pánov –, my máme iba jedného Boha, Otca, od ktorého je všetko a my sme pre neho, a jedného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my sme skrze neho.“  

Text a foto: Jozef Žvanda

Pozn. Foto zobrazuje detail mozaiky Všetkých svätých v tzv. Maďarskej kaplnke v Bazilike Božieho milosrdenstva v Krakove v Poľsku