Skip to content Skip to footer

Slovo z Kaplnky, 14. máj 2018. Sviatok sv. Mateja, apoštola – Číra Božia milosť

V Skutkoch apoštolov čítame dnes na sviatok sv. apoštola Mateja o jeho vyvolení do zboru dvanástich Ježišových apoštolov, svedkov Ježišovho zmŕtvychvstania.

Čítame dnes o tom, ako sa apoštol Peter ujal reči, ako zdôvodnil doplniť po Judášovej zrade a odchode apoštolský zbor. Skôr, než apoštoli pristúpili k voľbe dvanásteho apoštola, najprv sa spolu modlili a prosili Boha, aby si on sám vyvolil jedného spomedzi učeníkov. Po spoločnej modlitbe lós padol na Mateja, a tak ho pripočítali k zboru jedenástich apoštolov. (Sk 1, 15-17.20-26)

Blíži sa čas diakonských a kňazských svätení. Aj niektorí z našich absolventov alebo bývalých študentov prijmú tieto svätenia a nám je potrebné sa z toho radovať. Je potrebné sa radovať z Božej milosti, ktorá napriek stáročiami stále účinkuje a pôsobí a rok čo rok sa dotýka sŕdc mladých mužov a pozýva ich so svojej. Sme šťastní, že Božia milosť sa dotýka aj sŕdc našich študentov.

Čo je to tá milosť, vďaka ktorej sa Matej stáva apoštolom a svedkom Ježišovho zmŕtvychvstania? Čo je to tá milosť, ktorá sa rok čo rok dotýka sŕdc mladých ľudí a pozýva ich do kňazskej služby?

V Liste všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1984 napísal Sv. Ján Pavol II. nasledujúce slová:  „Milosť je svedectvom vernosti samého Boha tej večnej Láske, ktorou miloval stvorenie a osobitne človeka vo svojom večnom Synovi. Táto vernosť jeho lásky – milosrdnej lásky – je vernosť zmluve, ktorú Boh uzavrel s človekom už od počiatku a ktorú mnoho ráz obnovil, hoci človek sa jej toľkokrát spreneveril. Teda milosť je číry darom lásky, ktorý nachádza svoje oprávnenie a oddôvodnenie jedine v láske a v ničom inom.

Milosť ako dar je základom povýšenia človeka na hodnosť adoptovaného Božieho syna v Kristovi, jednorodenom Synovi. Práve táto moc, ktorá robí Božími synmi a o ktorej hovorí prológ Jánovho evanjelia – celá spásonosná moc – , je udelená ľudstvu v Kristovi, vo vykúpení v kríži a v zmŕtvychvstaní.

Vyvolenie Mateja do apoštolského úradu je čírym darom milosti. Noví kňazi a diakoni, ktorí zakrátko vstúpia do služby v Pánovej vinici, a sú medzi nimi opäť aj naši bývalí študenti či absolventi, sú tiež čírym darom milosti. Aj naša Alma Mater – Katolícka univerzita je čírym darom Božej milosti. Zaiste je tu potrebná aj naša spolupráca. No naša KU na prvom mieste je čírym darom Božej milosti. Boh nás miluje, a preto sa nemusíme báť.

Jozef Žvanda

Foto: Internet