Skip to content Skip to footer

“Potešujte, potešujte môj ľud.” (Iz 40,1)

Posteľ, teplé jedlo, ľudia, o ktorých sa dá oprieť. Pre mnohých z nás  samozrejmosť, no pre mnohých bratov a sestry žijúcich na ulici takmer nesplniteľný sen. Sú to tí, ktorí sú odkázaní na našu pomoc a povšimnutie a v ktorých sa nám zjavuje sám Boh.

 …Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov,

mne ste urobili.” (Mt 25, 31-46)

 V pondelok 31. marca po mládežníckej sv. omši sa nám prihovorili Sestry Panny Márie Útechy zo Žiliny. Predstavili nám svoju charizmu, ktorej základom je verš z Knihy proroka Izaiáša: “Potešujte, potešujte môj ľud.” (Iz 40,1) (Pre lepšie pochopenie tejto výzvy: hebrejské sloveso nacham – potešovať pôvodne označovalo „hlboké dýchanie. V prenesenom význame spolucítenie s niekým, jeho potešovanie či smútok spolu s ním. Iný význam tohto slovesa je pokánie, teda zmena postoja srdca, zmena pohľadu, zmena zmýšľania, je to empatia preukázaná v skutkoch).

Sestry nám predstavili Dobrovoľníctvo útechy, ktoré je rozbehnuté v Španielsku a pomaly sa rozbieha aj na Slovensku. Predstavili nám možnosti zapojenia sa do tejto dobrovoľníckej činnosti. Pustili nám zaujímavé video Live vest inside (link https://www.youtube.com/watch?v=nwAYpLVyeFU), v ktorom je pekne ukázané, ako je možné “nakaziť” druhých ochotou pomáhať. Na otázku: kto potešuje ich, sestry odpovedali: “Duch Svätý, Tešiteľ, je zdroj našej radosti a útechy. Človek môže druhých potešovať len vtedy, ak bol sám v ťažkostiach povzbudený, potešený inými.”

Napokon sme sa spoločne pokúsili načrtnúť víziu konkrétnej možnej pomoci chudobným a núdznym aj tu v Ružomberku.

Ďakujeme sestrám, že prišli medzi nás a podelili sa so svojou činnosťou, radosťami aj trápeniami a tiež nás navnadili na to, aby sme mali otvorené oči srdca pre chudobných. Vyzvali nás vyjsť zo seba, zo svojej každodennosti a zažiť, že skutočné šťastie je robiť druhých šťastnými. Ide o radosť a povinnosť zároveň. Svätý Otec František v exhortácii Evangelii gaudium to vyjadruje slovami: “Z našej viery v Krista, ktorý sa stal chudobným a priblížil sa k biednym i vylúčeným, vyplýva starosť o integrálny rozvoj tých, ktorých spoločnosť nechala na okraji.”

Viac o Sestrách Panny Márie Útechy a možnom Dobrovoľníctve útechy na www.sestryutechy.sk

Darka, študentka FF KU