Skip to content Skip to footer

Nie, lacný úspech, to naozaj nie!

Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ (Mt 20, 17-28)

Náš Pán nikdy nehovoril o úspechu, nikdy nehovoril o tom, že tí, ktorí ho budú nasledovať, budú u ľudí obľúbení, vyhľadávaní a u ľudí budú mať úctu. Náš Pán ak o niečom hovoril, tak vždy to bolo o kríži. Otvorene vravel, že kto ho chce nasledovať, má vziať na plecia svoj kríž a tak ho má nasledovať. Otvorene hovoril, že ak ho chce niekto nasledovať a nemá v nenávisti svojho otca a mamu, nemôže byť jeho učeníkom. Otvorene hovoril o tom, že kto položil ruky na pluh a obracia späť, nemôže byť jeho učeníkom. Otvorene hovoril, že násilníci sa zmocňujú Božieho kráľovstva.

Náš Pán aj dnes hovorí podobne. Keď so svojimi učeníkmi vystupuje na ceste do Jeruzalema, otvorene a dôverne im hovorí, že v Jeruzaleme bude trpieť, tam ho vysmejú, zbičujú a ukrižujú. Náš Pán teda nehovorí o úspechu v takom zmysle, v akom ho chápe dnešný svet. Náš Pán otvorene hovorí o kríži. Jeho reč však nikdy nekončí beznádejou a tmavým hrobom. Ak hovorí o kríži, ak hovorí o ukrižovaní, zároveň hovorí aj o zmŕtvychvstaní. Cesta Ježišovho učeníka na základe toho nie je cestou k lacnému úspechu, lebo je možné, že dnes ťa bude svet chváliť a zvelebovať, ale zajtra už prídu iní a na teba sa rýchlo zabudne. Cesta Ježišovho učeníka vedie cez každodennú námahu, cez každodenné verne plnenie si svojich povinností. O tejto ceste vravieval sv. Ján Pavol II. ako o mučeníctve všedného dňa. Na tejto náročnej ceste však nie sme sami, ale je s nami aj náš Pán. Pred svojim nanebovstúpením svojich učeníkov utvrdil: „Hľa, ja som s vami až do skončenia sveta.“ A toto slovo platí aj pre nás.

Náš Pán aj dnes otvorene hovorí o kríži, ako o štandardnej ceste Kristovho učeníka. Pán však hovorí aj o vzkriesení. A práve nedeľné veľkonočné ráno, keď náš Pán vstal z mŕtvych, mení náš pohľad na náš život a na naše kríže, na Kristov kríž. Ten sa nakoniec stáva sladkým jarmom a bremenom. Kríž je pre nás znamením našej spásy.

Text a Foto: Jozef Žvanda