Skip to content Skip to footer

Godzone Tour 2013

Témou tohtoročného tour bola Generácia KIOBK – Armáda kráľa. Ako armáda potrebujeme výzbroj. „Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla…bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si na nohy pohotovosť pre ohlasovanie evanjelia. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho Zlého. Vezmite si prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo.“ (Ef 6,11-21).

Boj bez lásky však nemá význam. Otec nás pozýva do zakorenenia v Jeho láske (Ef 3,17). To, čo ženie Kráľovskú armádu, je túžba víťaziť pre Kráľa, a to ženie aj nás – hlboká túžba po šírení evanjelia. Nedokážeme nečinne sedieť a prizerať sa ako sú naši priatelia, blízki a rodiny pohltené svetom a nevidia alebo vidieť nemôžu záchranu, ktorú im ponúka Boh.

Bolo mi cťou slúžiť so 120 členným tímom a 6 lokálnymi tímami. Cítiť jednotu, lásku, prijatie, silu modlitby. Moje očakávania boli veľké, túžila som vidieť veľké uzdravenia, oslobodenia a to sa aj reálne dialo. Udivovalo ma však aj niečo iné, naše srdcia boli premieňané veľmi vzácnym spôsobom. Počas celého tour mi Otec dosviedčal, akým dobrým a starostlivým Bohom je. Diali sa maličké zázraky, ktoré pretvárali moje dni. Otec nie je zameraný na náš výkon, ani na našu službu, ide mu o naše srdce, o to aby sme Ho poznali, aby sme s ním trávili čas a to je možné v každej situácii. Tam to všetko začína v osobnom čase!

Bolo mi cťou stretnúť viac ako 13 000 ľudí z celého Slovenska, ktorých ženie vpred hlad po zmene, ktorých túžbou je prinášať Božie kráľovstvo, neskrývať sa v pohodlí svojich spoločenstiev, ale vychádzať na ulice a ohlasovať evanjelium. Armáda Kráľa je armádou, ktorá má v rukách tie najmocnejšie zbrane: lásku, pokoj, radosť, jednotu. Je to víťazná armáda, ktorá neničí, ale buduje a obnovuje miesta, srdcia, ktoré boli zlomené hriechom, bolesťou, smútkom či chudobou. To od nás chce náš Otec, „ohlásiť evanjelium chudobným. Oznámiť zajatým, že budú prepustení, slepým, že budú vidieť a utláčaných prepustiť na slobodu.“ ( Lk 4,18) Toto je poslaním armády, ktorá na Slovensku reálne povstáva.

Godzone projekt túži zjednocovať spoločenstvá po celom Slovensku. Nechceme sa vyvyšovať a porovnávať, túžime vidieť zjednotených kresťanov, veď nám všetkým ide o to isté. Túžime vytvárať a žiť kultúru úcty medzi spoločenstvami, ale taktiež túto kultúru prinášať do sveta. Podľa čoho nás rozpoznajú? „Podľa toho spoznajú, že ste moju učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“(Jn 13,35)

Slovensko môže byť a bude pretvorené ľuďmi, ktorí sa dennodenne nechávajú premieňať Ježišom. Tými, ktorí dokážu obetovať všetok svoj čas a vedia o tom, že nemusia…oni chcú…pretože túžia po tom, aby boli zachránené mnohé ďalšie srdcia. Ženie ich svätá nespokojnosť, ktorá im nedovolí nekonať. My raz budeme generáciou nových právnikov, kuchárov, lekárov, politikov, učiteľov, rodičov! Budeme mať možnosť prinášať Božie princípy do všetkých oblastí života. Každá z týchto oblastí môže byť pretvorená úctou, láskou a spravodlivosťou . Otec nám zveril vládu nad týmto svetom, tak sa chopme poslania, na ktoré sme boli predurčení a vykročme vo viere, že sme na strane víťaza!

Autorka: Agáta Tomíková, FF KU