Skip to content Skip to footer

30. nedeľa A 2017: E-learning v škole ohlasovania a lásky

Moderná doba priniesla so sebou množstvo nových vecí a mnohé z nich sú naozaj  prínosom. Vo vysokoškolskom priestore dostal zelenú tzv. E-learning. Moderné komunikačné technológie umožňujú tak pedagógom ako aj študentom ľahký prístup k najnovším informáciám. Pedagóg zároveň prostredníctvom internetu môže komunikovať so svojim študentom aj z opačnej časti sveta. Avšak aj napriek supermoderným technológiám, predsa človeka nemôžu celkom nahradiť stroje a učiteľa nemôže nahradiť internet. Osobná komunikácia študenta s pedagógom je nevyhnutná a nikdy ju vo vyučovacom prostredí nebude možné odstrániť.

Vy ste napodobňovali nás i Pána

Túto skúsenosť z nášho života môžeme použiť na vysvetlenie dnešného Božieho slova. V druhom čítaní apoštol Pavol chváli Boha za kresťanov zo spoločenstva v Solúne, keď píše: „Vy ste napodobňovali nás i Pána, keď ste vo veľkom súžení s radosťou Ducha Svätého prijímali slovo, takže ste sa stali vzorom všetkým veriacim v Macedónsku a v Achájsku.“ Solúnčania napriek ťažkostiam prijali do svojho života Božie slovo, ktoré v ich srdciach konalo veľké divy a vnútorne ich premieňalo. Božie slovo je totiž podložené mocou Ducha Svätého a má moc premieňať srdce človeka. Prijatie Božieho slova je však spojené s jeho hlásaním, lebo ako vraví apoštol Pavol na inom mieste, viera je z ohlasovania. Náš Boh tým, že stvoril človeka, zároveň ho pozval k spolupráci a poveril ho hlásaním Božieho slova. Aby človek mohol prijať Boha do svojho života, aby toto slovo aj správne pochopil, potrebuje sa ho dotknúť Božia milosť a zároveň potrebuje počúvať Božie slovo. Na tomto mieste zohráva veľkú úlohu hlásateľ Božieho slova, na ktorého adresu píše prorok Izaiáš: „Aké krásne sú na horách nohy posla dobrej zvesti.“ Sú požehnané nohy hlásateľa evanjelia.

Stačí dať človeku do rúk Sväté písmo?

Tu vidíme istý súvis medzi tzv. E-learningom a pedagógom a Božím slovom a jeho hlásateľom. Tak  ako študent okrem internetového spojenia s pedagógom potrebuje aj osobný kontakt, rovnako to platí aj s Božím slovom. Nestačí dať človeku do rúk Sväté písmo. Treba ho do tajov Svätého písma uviesť a nato potrebuje Boh človeka. Avšak nestačí iba uvádzať do tajov Svätého písma, toto tajomstvo Božieho slova je potrebné aj žiť, je potrebné ho aj ukázať na svojom živote, aby poslucháči uverili Božiemu slovu, aby ho vedeli aj žiť. Apoštol Pavol vraví: „Vy ste napodobňovali nás i Pána!“ Apoštol Pavol tu nehovorí trúfalo, nenaparuje sa, len konštatuje: „Napodobňovali ste nás a malo to veľký význam, lebo my sme vám Božie slovo hlásali zodpovedne s plnou vážnosťou.“ Odkiaľ čerpal Pavol tú silu a istotu, ktorá mu dovoľovala byť príkladom pre svoje ovečky? Apoštola Pavla zmenilo stretnutie so vzkrieseným Kristom pri Damasku. Tam sa ho Kristus dotkol, tam  ho uzdravil, tam ho naučil milovať. Tu je príčina Pavlovej hodnovernosti, príčina jeho stotožnenia sa s Božím slovom, Ježišov dotyk. Ten ho uzdravil a odvtedy už nemohol neohlasovať Božie slovo hodnoverne.

Mať skúsenosť s láskou

Slová: „Vy ste napodobňovali nás i Pána!“, môžeme preniesť aj na dnešné evanjelium. Tu hovorí Ježiš o dvoch najväčších prikázaniach, o láske k Bohu a láske k človeku. Opäť si tu chce Boh pomôcť človekom. Aby sa dieťa naučilo milovať Boha a prijať ho za svojho otca, dáva mu človeka, pozemského otca a mamu, aby milovali dieťa, aby naučili dieťa milovať, aby cez ľudskú lásku viedli svoje dieťa k Božej láske. A opäť sa vraciame k E-learningu. Možno je to pokrivkávajúci príklad, ale predsa nám môže dobre poslúžiť. Tak ako nestačí dať študentovi do rúk moderné technológie, ale treba ho do týchto technológii aj uviesť, a nato je potrebný učiteľ, tak je to aj v oblasti viery, nádeje a lásky. Aby sme pochopili Božie slovo, potrebujeme zapálených ohlasovateľov. Aby sme sa naučili milovať, potrebujeme zapálených rodičov, učiteľov, vychovávateľov a kňazov, ktorí majú osobnú skúsenosť s Božou aj ľudskou láskou, aby nás milovali, aby nás naučili naozaj milovať, aby nás naučili milovať Boha, seba, blížnych a tento svet. A to dokážu iba zapálení ľudia. Vyhorení sotva.

Jozef Žvanda

Foto: Internet