Skip to content Skip to footer

2. nedeľa B 2015: Napr. Pätnásť bodov o ľudskej sexualite

V bohoslužbe slova 2. nedele v období cez rok “B” sme svedkami začiatku povolania. V prvom prípade je to povolanie malého Samuela za proroka. Malý chlapec neznámemu hlasu ešte nerozumie. Až kňaz Héli rozpoznáva, že chlapca volá Pán, preto hovorí Samuelovi: „Choď spať a ak ťa znova bude volať, povedz: ‚Hovor, Pane, tvoj sluha počúva.´“ V evanjeliu je to Ján Krstiteľ, ktorý v prichádzajúcom mladom židovi rozpoznáva Božieho Syna. Preto keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“ Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Uvedené dve situácie ukazujú, že na začiatku povolania tak proroka Samuela ako aj budúcich Ježišových apoštolov zohrali dôležitú úlohu učitelia, dospelí ľudia schopní načúvať Božiemu hlasu, schopní tento hlas aj správne interpretovať.

Súčasťou dnešnej bohoslužby slova je aj druhé čítanie, v ktorom apoštol Pavol varuje obyvateľov Korintu pred smilstvom. Jeho reč je aktuálna aj dnes. Apoštol Pavol vyzýva nás dospelých veriacich kresťanov, aby sme objavili tajomstvo ľudského tela, ktoré stvoril Boh. Telo je chrámom Ducha Svätého. Súčasťou ľudského tela, od ktorého nesmieme oddeliť jeho duchovnú stránku, je aj ľudská pohlavnosť, ľudská sexualita. Z toho pre nás dospelých kresťanov vyplýva povinnosť získať evanjeliový pohľad na človeka, aj na jeho ľudskú stránku, na jeho pohlavnosť. Svoju skúsenosť máme potom správne interpretovať tým, ktorí sú nazačiatku svojho života, našim deťom, žiakom, mládeži, študentom.

Aký je pohľad Božieho slova na ľudskú sexualitu?

 1. Človeka stvoril Boh, dal mu telo a dušu. Človeka stvoril Boh z lásky. Každý človek je s telom a dušou povolaný pre večný život.
 2. Ľudskú pohlavnosť stvoril Boh. Jej hlavným cieľom je úplné sa darovanie manželov a plodenie nového života.
 3. Ľudská sexualita má v živote človeka dôležité miesto, no nie je prvou a najdôležitejšou témou.
 4. Intímne spojenie je vyhradené jedine mužovi a žene, ktorých vzájomne spojil manželský zväzok. Muž sa môže darovať žene úplne jedine v manželstve a opačne. Jedine manželstvo môže počatému dieťaťu darovať úplnú a milujúcu rodinu. Radosť spojená s intímnym životom je vynahradou za vzájomné znášanie ťažkostí a krížov spojených s manželstvom.
 5. Intímne spojenie medzi mužom a ženou je hlboko duchovné. Je to spojenie duší a tiel. Manželia sa v intímnom styku posväcujú. Je akoby vyslovením manželskej zmluvy, jedine ty si moja, jedine ty si môj.
 6. Z ľudskej sexuality nemožno vynechať duchovnú stránku. Na človeka sa máme dívať komplexne s jeho dušou a telom. Človek sa nesmie stať nikdy nástrojom, predmetom.
 7. Ľudská sexualita je dobrá. Človek je však ranený prvým hriechom. Veľký dar sa tak stáva aj veľkým krížom.
 8. Ľudská sexualita je pre človeka veľkým darom, človek ho nesmie zneužívať, aby sa vzájomne nezranil a aby sa ľudská sexualita nepostavila proti nemu samému. Preto ju Boh ošetril šiestym Božím prikázaním: Nezosmilníš!
 9. Boh úžasne stvoril telo muža a ženy. Do ženského tela vložil zákony, ktoré majú žena a muž rozpoznať a ktoré môžu pomôcť manželom v pokojnom užívaní sexuality. Nápomocní v tom sú kresťanskí lekári a manželia, ktorí vyvinuli vedecké metódy prirodzeného plánovaného rodičovstva.
 10. Kresťanskí rodičia majú byť pre svoje deti prvými ohlasovateľmi radostnej zvesti o ľudskej sexualite. Pre svoje deti môžu byť osobným príkladom aj tým, že žijú manželskú čistotu.
 11. Mladí ľudia majú objaviť krásu a hodnotu panenstva, ktoré im pomôže správne rozpoznať ich životné povolanie a životného partnera. Pomôže im zostať slobodnými a radostnými. Predmanželská čistota sa nedá zaplatiť žiadnymi peniazmi. Inšpiráciou pre nás môže byť prečistá Panna, Matka Božieho Syna.
 12. Tí, čo panenstvo stratili, môžu ho nanovo žiť, ak sa zmieria s Bohom a začnú žiť novým životom v Duchu Svätom.
 13. Panenstvo a čistota je obrovským duchovným motorom. Mnohí velikáni dosiahli úspechy tým, že plodili duchovne. Mnohé kultúry v minulosti rástli vďaka sexuálnej zdržanlivosti. Naopak pre mnohých sa neusporiadaný sexuálny život stal kameňom úrazu.
 14. Ľudská sexualita nepatrí na TV obrazovku, na internet a do časopisov, lebo takto znižuje človeka na úroveň zvieracej ríše. Navyše sexualita publikovaná na TV obrazovkách, na internete či v časopisoch  pôsobí zničujúco a deštruktívne.
 15. O ľudskej sexualite je potrebné hovoriť s úctou.

Podobne ako kňaz Héli a Ján Krstiteľ, aj my sme pozvaní našim deťom a mládeži ponúkať vznešené hodnoty. Jednou z nich je aj krása človeka a krása ľudskej sexuality. Boh ju daroval človeku pre jeho šťastný život, ktorý má raz vyústiť v život večný.

Jozef Žvanda

Foto: Internet